mm DEBETWETER Buitenland op nieuwe leest geschoeid Kantorennet-opleiding Reizen onder staatstoezicht Hoogste punt Nijkerk amrojöjscoop en verder DIPLOMA Cliëntgericht denken lees verder op pagina 8C HARDERWIJK/UTRECHT Reizen verkopen en reizen verkopen is twee. Met de enorme vlucht die vooral vakantiereizen de laatste jaren hebben doorgemaakt, heeft onze regering het noodzakelijk geacht reisadviseurs èn reizenden tegen zichzelf en derden in bescherming te nemen door een staatsexamen reizen in te stellen. Stichting Examens en Proeven voor het Reisbureaubedrijf GevMtigd M Haarlem VAKBEKWAAMHEID VOOR HET REISBUREAUBEDRIJF Een van de eerste reisdiploma 's van Nederland. Op 26 mei van het vorig jaar is daar om de Vestigingswet op het Reisbu reaubedrijf in werking getreden. In deze wet is bepaald dat iedereen die reizen verkoopt, een vakdiploma moet hebben en ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel. Je zou het kunnen vergelijken met een horeca-diploma: zonder pa piertje géén vestigingsvergunning. Nu is onze eigen reizen-opleiding beslist gedegen te noemen, maar op een aantal punten afwijkend van de eisen die men voor het nieuwe staatsexamen had bedacht. Het ver schil is voornamelijk een breedte diepte kwestie: konden de Amro- Reizenmensen tot dusver volstaan met een diepgaande kennis van „on ze eigen" twee touroperators Nec- kermann en Holland International, nu wordt van hen verwacht dat zij daarnaast nog vijftien andere pro gramma's beheersen. Dat was dus wel even blokken ge blazen; in een driedaagse spoedcur sus werd een eerste groep reisver- kopende medewerk(st)ers klaarges toomd voor het staatsexamen. Onder hen waren ook de beide cursusleiders Henk van Willegen en Sjoerd Tim mermans, en verder vijf mensen van de afdeling Reizen Amsterdam (al lemaal geslaagd, gelukkig!). De resultaten van de reisadviseurs waren ook van dien aard, dat we ons er niet voor hoeven te schamen: slechts tien procent is afgewezen. Vermoedelijk zal in september een tweede lichting reisadviseurs voor de examencommissie verschijnen. Wie dat zullen zijn. wordt in overleg tus sen kantoordirectie, DPF Amro Rei zen en Opleidingen vastgesteld. Er Amroscoop is het personeelblad van amro® scoops? telefoon 020-282423/ 283656/284282 Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marree. Eindredactie: Robert A. van Dijk. Nog geen nieuwe pensioenrege ling: wezenpensioen hel struikel blok. Pag. 3 Ria Spiller van kantoor ziekenhuis Leyenburg: „Sociaal werk hoort er ook bij. Pag. 5 Adreswijziging opgeven via uw D.P F. Gepensioneerden aan afd Pensioenen, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. Vernieuwde Wet op de onderne mingsraden nader bekeken. Pag. 6/7 Jubilaris Jan Wollhers uit Schoonhoven: een ontwortelde Fries. Pag. 11 menkwamen, en een seminar in Breda waar Hoofden Zakelijke Relaties (HZR's) met alle ins en outs van het zaken doen met het buitenland werden geconfron teerd. Zowel in Zwolle als in Breda ont moeten wij de heren N. E. A. J. Kuijpers (35) en J. M. Lelieveld (59). Zij leiden de cursussen. Kuijpers is verbonden aan de sector Zakelijke Dienstverlening van Opleidingen Binnenlands Bedrijf, terwijl Lelie veld Coördinator Opleidingen Bui tenlands Bedrijf is. Lelieveld: „In 1973 begonnen wij met een cursus Buitenland 1 en II. De Buitenland I was voor zoals men dat toen noemde 'het eenvoudige personeel' en de Buitenland II was voor de 'chefs Buitenland' van de grote Buitenlandafdelingen in de kantoren." „De kennis die toen werd aangedra gen was louter en alleen theoretische vakkennis. Zonder enige franje. Maar inmiddels is de herstructure ring van het Binnenlands Bedrijf een feit geworden. Hierdoor wordt de medewerker gewezen op het feit dat hij of zij minder produkt- maar meer cliëntgericht moet gaan denken. Met andere woorden: De vraag van het Buitenlands Bedrijf was of de cur sussen die reeds bestonden op een zodanige wijze omgebouwd konden worden, dat de medewerkers wat meer commerciële vaardigheden kon worden aangereikt. En dat was toen onze opdracht. Wij zijn begonnen met het duidelijk be palen van de doelgroepen. Zo zijn er nu vijf categorieën die met elkaar de doelgroep van het kantorennet vor men. Dat zijn de medewerkers van de afdeling buitenland, de chefs en de plaatsvervangend chefs buiten land. de cliëntenadviseurs Zakelijke Relaties, de Hoofden Zakelijke Re laties, en tenslotte de Stagiaires Ka derwerving Binnenlands Bedrijf. De moet namelijk onvoorwaardelijk prioriteit gegeven worden aan die kantoren,die wat hun vestigingsver gunning betreft, het eerste op de tocht dreigen te komen staan. In eerste instantie ligt .het in de bedoe ling per reisverkopend kantoor één reisadviseur met (ons) diploma „A" en één met „B" te hebben, zodat er goede doorschuifmogelijkheden zijn en de vestigingsvergunning zoveel mogelijk gewaarborgd is. Vroeger of later gaat dus iedereen voor de examenbijl en kan zich dan gediplomeerd „beheerder reizen" noemen. Veel succes gewenst alle maal. en degenen die de spits afbeten en geslaagd zijn: van harte gefelici teerd! Gespannen aandacht voordat de examen vragen toeslaan... ZWOLLE/BREDA - Verande ringen in de praktijk en in de structuur van het Binnenlands Bedrijf, hebben er toe bijgedragen dat de opleidingen Buitenland, zoals die door de afdeling oplei dingen Binnenlands Bedrijf wer den georganiseerd^ zijn gewijzigd. In tegenstelling tot voorheen wordt er nu volledig aandacht besteed aan de praktijk. Naast de basis-vaktechniek is er veel tijd en ruimte vrijgemaakt voor cases. Praktijkgevallen waarin de cur sisten zich in hun dagelijkse si tuatie kunnen herkennen. Wij bezochten een door Opleidingen Binnenlands Bedrijf en het Bui tenlands Bedrijf georganiseerde cursus in Zwolle waar chefs en plaatsvervangende chefs Buiten land van diverse kantoren sa- De vlag in top. Het hoogste punt van ons nieuwe moederkantoor Nijkerk is bereikt. (Zie ook pag. 10)

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1