Ti geruisloos veriiuisd en verder „PETER DEBETWETER Yucca of Dracena? PROF. DR C. F. KARSTEN LEIDDE VOOR 'T LAATST STAFBIJEENKOMST UTRECHT SSSSSÏ $i%fbijeenkomst „Ongelovige Thomassen" Waarom winst? nmrnPuennnn Adreswijziging opgeven via uw D.P.F. UI 1II U vOj OUUUU Gepensioneerden aan afd Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adres redactie: Bureau voor Public Relations Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam-C; telefoon 020-282423/ 283656/284282 amro scoop Amro nam afscheid van groot bankier UTRECHT De jaarlijkse stafbijeenkomst van onze bank in het Beatrix Gebouw te Utrecht kreeg ditmaal zaterdag 3 maart een bijzonder accent door het afscheid van de binnenkort met pensioen gaande voorzitter van de Raad van Bestuur. Van prof. dr C. F. Karsten dus, die samen met zijn vorig jaar afgetreden collega dr J. R. M. van den Brink Amro in de afgelopen vijftien jaar omhoog heeft gestuwd naar een plaats bij de 40 toonaangevende banken in de wereld. Een niet geringe verdienste, waarvoor de scheidende voorzitter dan ook uitbundig lof werd toegezwaaid. Door mr O. Vogelenzang, die hem zal opvolgen als voorzitter van ons hoogste bestuurscollege, én door mr M. A. V. Slingenberg, districtsdirecteur Arnhem, die de vertrekkende bestuursvoorzitter „namens allen in de zaal" bedankte voor wat hij voor de bank gedaan heeft. Hij overhandigde prof. Karsten vervolgens het doek „Hunters in an extensive landscape" van de achttiende-eeuwse schilder Aart Schouwman. Districtsdirecteur Slingenberg (I.) overhandigt prof. Karsten 'namens de zaal' een afscheidscadeau. Het eigenlijhe afscheid zal overigens plaatsvinden op 22 maart tijdens een receptie in ons Amsterdamse hoofdkantoor. Het was voor de eerste keer in de geschiedenis van Amro dat een der gelijk gebaar door de in de Domstad aanwezige banktop werd gemaakt, hetgeen Slingenberg tot de opmer king noopte dat, ofschoon het spe ciaal voor deze gelegenheid opge richte comité zal blijven bestaan, „daarmee geen precedent is gescha pen". Als voorzitter van de Raad van Be stuur trad prof. Karsten op die eerste zaterdag in maart tevens op als gast heer. In zijn welkomstwoord be groette hij in het bijzonder het nieu we lid van de Raad van Bestuur, mr H. H. Foppe. Hoewel het voor prof. Karsten de laatste keer was dat hij de stafbijeenkomst leidde, had hij toch één „troost": „Ik ben," zo zei hij, „niet de enige die dit jaar de bank verlaat. Ook met pensioen gaan de heren H. I. Iordens, mr M. A. V. Slingenberg, L. C. A. Broekhans, W. B. Versteeg, J. A. Goudriaan, A. G. A. J. Liefferink, mr E. J. MacGilla- AMSTERDAM In ons vorige nummer heeft u kunnen lezen dat in de kantorencentrale Harderwijk, op de afdeling Opleidingen Kantoren, een Yucca bloeide. De redactie van Amroscoop werd overspoeld door telefoontjes van le zers die allen beweerden dat de af gebeelde bloeiende plant geen Yuc ca maar een Dracena was, en dat het feit dat deze plant bloeit geen zeld zaamheid is. De heer H. van Dongen, die de planten in het kantoor verzorgt, is van de kritiek echter niet onderste boven. „Als men niet geloven wil dat het een Yucca is, dan moet men zelf maar komen kijken. De gepubli ceerde plant is wel degelijk een Yuc ca. Een zogenaamde „slappe Yuc ca". Als het een Dracena was zou de plant lichte strepen in de lengterich ting van het blad hebben gehad. De ze heeft volledig donkergroene bladeren. Een gekweekte Dracena bloeit nooit. Het is jammer dat de afbeelding niet in kleur kon worden gepubliceerd. Maar ongelovige Tho massen zullen er altijd blijven. Laten ze mij maar schrijven als ze het er niet mee eens zijn." De redactie laat graag de discussie over dit wetenschappelijk onderwerp over aan de heer Van Dongen en de lezers. Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de heer H. van Dongen, Kantorencentrale Harderwijk. vry, L. V. Widdershoven, mr L. D. G. Krol, P. W. Meijer, N. A. Wichers, A. Burger, D. van Hoytema, L. de Roos en A. van der Stelt." Hij gaf vervolgens het woord aan zijn opvolger, de heer Vogelenzang, die daarmee min of meer aan z'n mai denspeech begon. In zijn toespraak ging mr Vogelenzang in op bepaalde aspecten van het Amro beleid, met name het beleid dat gericht is op de toekomst. Daarvóór echter plaatste hij een aantal kanttekeningen bij het jaarverslag over 1978. Gemeten in termen van balansgroei en winsttoename noemde Vogelen zang het afgelopen jaar bevredigend. Het balanstotaal nam toe met 22% AMSTERDAM Vorig jaar vond binnen Publiciteit Voorlichting een scheiding plaats die ertoe leidde dat „Publiciteit" kwam te ressorteren onder het Directoraat Concern Marketing en dat „Voorlichting" een concernstafafdeling werd onder de naam Bureau voor Public Relations. Sinds kort is ook de geografische scheiding een feit geworden en is Publiciteit naar elders in de binnen stad verhuisd. Voor alle duidelijk hier dan nog eens de adressen: Bureau voor Public Relations, Herengracht 597, Amsterdam Publiciteit en Promotions, Herengracht 467, Amsterdam De telefoonnummers van Publiciteit Promotions zijn na de verhui zing hetzelfde gebleven. tot 72,6 miljard gulden, terwijl de netto-winst 253 miljoen gulden be droeg. Daarmee werd zowel het groeitempo van 1976 als van 1977 overtroffen. Geeft de omvang van de groei op zich slechts reden tot tevre denheid, bij de kwaliteit daarvan plaatste Vogelenzang een drietal kanttekeningen. De eerste betrof de betrokkenheid van onze bank bij het wel en wee van ons nationale be drijfsleven die voortdurend toe neemt. Als gevolg daarvan zal ook onze betrokkenheid bij de risico's van het bedrijfsleven groter worden. In dit licht moet gezien worden de vrij forse verhoging van de dotatie aan de Voorziening Algemene Risi- "fcö's, (VAR), die uitgaat boven de stijging van de debiteurenportefeuil le. De tweede opmerking van mr Voge lenzang had te maken met de ont wikkeling van de binnenlandse kre dietverlening en van onze lange pas siva die, nu de kredietrestrictie onverkort wordt voortgezet, met de grootste nauwkeurigheid gevolgd zal moeten worden. De laatste kantte kening raakte de toename van het garantievermogen, die geen gelijke tred hield met de totale bedrijfsgroei. Hierna ging spreker in op de vraag: waarom moeten de banken zoveel winst maken? „In het perspectief van de winstontwikkeling bij het overige bedrijfsleven lijkt dit op het eerste lees verder op pagina 6 Pensioenen, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam-C. Redactie: Johan B. de Lange, Overname van artikelen is na Maike Versteeg en Tonnie Marrée. toestemming van de redactie altijd Eindredactie: Robert A van Dijk. mogelijk. Raad van Bestuur lichtte jaarver slag over boekjaar 1978 toe op persconferentie. Pag. 3 Medewerkers Bedrijfsgezond heidsdienst kregen instructie hart massage en mond-op-mondbeade- ming. Pag. 5 Bankieren op zes vierkante meter. Kijkje op het kleinste Amrokan- toor in Nederland: in V D Dor drecht. Pag. 9 Ook laatste feestavond van Amro- ba Amsterdam trok volle zaal. Pag. 11

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1