en verder ..Nakie van Blakie" naar Coolsingel Bloeiende yucca in kantoren- tuin „Glijdende werktijden geven medewerker meer vrijheid" PETER DEBETWETER <11'^" - Winstuitkering 900,- HOOFD ALGEMENE ZAKEN PZ HOOFDBANKEN B.H.MEYLIS: Amroscoop is het personeelblad van Eiamro scoop telefoon 020-282423/ 283656/284282 Sfru.lt tó> x heleluTCix 13 wee-r ics aefneeuwu AMSTERDAM Op basis van het voorgestelde dividend van vijf gul den zal krachtens de Winstdelings- regeling (opgenomen in de perso- neelgids) de medewerk(st)er met een volledig dienstverband die het gehe le jaar 1978 in dienst van de bank is geweest, een winstuitkering van ƒ900,— ontvangen. Aangezien het fiscaal begunstigde bedrag bij deel name aan de winstdelingsspaarrege- ling ten hoogste ƒ750,— bedraagt, zal bij maximale deelname aan deze spaarregeling ƒ150,— inhoudings- plichtig zijn en derhalve onder aftrek van loonbelasting en sociale verze keringspremies worden uitgekeerd zodra het dividendvoorstel op 21 maart is goedgekeurd. meer over. Ondanks het feit dat enkele oudere werknemers nog de herinnering aan de al lang afgeschafte prikklok heb ben, zal bij de proef met glijdende werktijden gebruik gemaakt worden van een mechanische werktijdenre gistratie. Meylis: „Inderdaad moeten we bij het systeem van glijdende werktijden een zgn. key-card in een apparaat steken. Deze kaart, die voorzien is van een bepaalde codering, zorgt er voor dat exact genoteerd wordt hoe laat iemand het gebouw betreedt en hoe laat hij of zij dat gebouw weer verlaat. Ik geef toe dat sommigen wellicht met gemengde gevoelens te rugdenken aan de tijd van de prik- lees verder op pagina 8 QIYimFlTICftfmn Adreswijziging opgeven via uw D.P.F Cll 1II U VÖJ OtAJUKJ Gepensioneerden aan afd. Pensioenen, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam-C. Redactie: Johan B. de Lange, Overname van artikelen is na Maike Versteeg en Tonnie Marrée. toestemming van de redactie altijd Eindredactie: Robert A. van Dijk. mogelijk. Ondanks ijzige weersomstandig heden ging hel bankverkeer in het hoge noorden na de sneeuwstorm „gewoon" door. Pag. 3 Amroscoop was (carnavals)gast in Tilburg. Een uitgebreid verslag vindt u op pag. 4 Reproduktie-afdeling in Amster dam- West: een „bedrijf in het bedrijf. Pag. 6 Toegangscontrole en glijdende werktijden zullen worden gekop peld. Een interview met W. ATh. Haver. Pag. 8 Friesland, Gr<i:ningen,Z>reftt}ie" ROTTERDAM Het voor Rotter dammers bekende beeld met de bij naam „Nakie van Blakie" is op 5 fe bruari weer in ere hersteld. Ander halfjaar geleden werd het beeld, ook wel „Bankbil Jet" genoemd, van on ze bank aan de Blaak naar beneden gehaald omdat het pand van eige naar verwisselde. Het beeld is nu geplaatst aan de ge vel van onze bank aan de Coolsingel. Dit gebouw, dat al enige tijd een renovatieperiode doormaakt, zal rond de jaarwisseling gereedkomen. De gevel is grondig schoongemaakt, zodat aan „Jet" een waardige plaats kon worden geboden. Het beeld werd 25 jaar geleden ge maakt door de nu bijna 70-jarige beeldhouwer Pieter Starreveld, in opdracht van de toenmalige Am- sterdamsche Bank. De kunstenaar, die overigens plezier heeft in de bijnamen van het beeld, had bij het maken ervan voor ogen een beeld van vertrouwelijkheid te scheppen: de vrouw op wier hand een vogel neerstrijkt. In de zoge naamde „fries", de serie beelden on deraan. verbeeldde Pieter Starreveld enkele ambachten zoals smid, ploe- ger-met-paard en een korenvrouw tje. Hiermee doelde hij op de invloed van banken op het economische, maatschappelijke leven. Het beeld aan de Coolsingel is drie meter hoog, is gegoten in brons en weegt bijna 1000 kilo. zodat het plaatsen aan de gevel een kunstwerk op zichzelf te noemen was. Van Dongen voor zijn trots: een bloeiende vucca. een heel bijzondere plant, een yuc ca. Niet dat de plant op zich zo zeldzaam is, maar het speciale aan deze is dat hij bloeit. De echte plantenkenners onder u zullen nu dan ook begrijpen waarom juist dit exemplaar de aan dacht verdient. Voor zover wij weten, is dit in ons land „slechts" éénmaal eerder voorgekomen en wel in de kweekkas van de Landbouwhoge school in Wageningen. „Verzorger" H. van Dongen, chauf feur van de kantorencentrale: „De yucca is van oorsprong een Noorda- merikaanse, tropische plant. Nu is hij in ons land niet zo zeldzaam, wantje kunt hem in veel huiskamers en be drijven terugvinden. Alleen, hij bloeit normaal gesproken nooit. Meestal komt dat doordat hij, hoe we er ook ons best voor doen, toch niet de juiste verzorging krijgt. De yucca is vooral gesteld op rust. Dat krijgt hij hier voldoende. Het is voor deze soort absoluut fataal als je hem gaat verplaatsen en dat gebeurt in de huiskamer nogal eens. Ook moet hij in een constante temperatuur kun nen groeien. Dat is natuurlijk binnen ons kantoor nogal simpel te regelen, omdat er hier een automatische in stallatie voor bestaat. Verder niet té veel water en regelmatig sproeien. Deze yucca is gewoon gekocht bij een kwekerij, zo'n zes jaar geleden. De witte bloemtrosjes die de plant nu draagt zullen na een week of drie verleppen. Het is niet zo dat de plant ook bij voorbeeld volgend jaar weer kan bloeien. De bloei gaat ten koste van de moederplant. Ik verwacht hem nog zo'n twee jaar goed te kun nen houden, maar daarna is het wel gebeurd." De heer Van Dongen is de vaste plantenverzorger van de kantoren centrale. Na zijn dagelijkse ochtend- ritten spoedt hij zich door het ge bouw om de „kantorentuin", zoals de plantenweelde in Harderwijk ge noemd wordt, met zorg te omringen. Die zorg is hem niet vreemd, want Van Dongen heeft een gedegen op leiding aan de tuinbouwschool in Emmeloord achter de rug. Dat al deze vakkennis én de noodza kelijke „groene vingers" hun vruch ten hebben afgeworpen, blijkt uit het (nu nog) bloeiende resultaat. 'Jet in ere hersteld. Opnieuw hangt hel beeld aan de gevel van onze bank in Rotterdam (Coolsingel). HARDERWIJK Op de meeste van onze kantoren staan thans, tussen alle veelkleurige bankformulieren. ook de nodige „groene vrienden". Planten zijn in, en ook binnen ons kantorennet is de zorg voor een beet je groen aangewakkerd, in de kantorencentrale van Harder wijk ontdekten wij op de afdeling Opleidingen Kantoren echter wel AMSTERDAM In de loop van dit jaar zal in het gebouw van het com putercentrum in Amstelveen en de hoofdbankvestiging aan het Rokin in Amsterdam de proef met „glijdende" werktijden worden gestart. Wat zijn „glijdende" werktijden? Projectleider Variabele Werktijden de heer H. J. J. Baron van Voorst tot Voorst zei er in eerder stadium dit over: „Glijdende werktijden is het systeem waardoor de medewerkers in staat gesteld wor den eventueel per dag wisselende aanvangstijden toe te passen, zonder dat van een spaarmogelijkheid voor uurtjes sprake is." De heer B. H. Meylis (54), Hoofd Algemene Zaken Hoofdbanken die ook zeer nauw be trokken is bij deze proef vertelt er

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1