PETER DEBETWETER Bankuitbreiding per hijskraan Kredieten Zakelijke Relaties bezocht Horecava '79 BELONING IDEEËNBUS en verder IA omrn Dn ennnn Adreswijziging opgeven via uw D.P.F Carnaval,... pflODUCTMTEITS CENTRUM HORECA ■kw 'UFW V.l.n.r. Wim Jansen, Jan Niemeyer, drs J. Vergouwen van het Produktivileitscenlrum voor het Horecabedrijf en Joop Piket. collega's wel degelijk van belang is voor het servicepakket dat onze bank aan deze sector van het bedrijfsleven te bieden heeft. Onder een pilsje vertelde Wim Jan sen (26): „ik ben nu 10 jaar bij de bank. Ik begon op mijn zestiende op ons kantoor in Uithoorn en heb daar lees verder op pagina 5 Cil 1II U kjjJ OLUUU Gepensioneerden aan afd Pensioenen, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam-C. Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marrée. Overname van artikelen is na Eindredactie: Robert A. van Dijk. toestemming van de redactie altijd mogelijk. Managementtrainingen voor het kan torennet uit de startblokken. Pag. 3 Extra toelichting op de halfjaarcijfers 1978. Pag. 6 Hoe komt een stand tot stand? Re dactrice Tonnie Harrée volgde de ge boorte van onze stand voor de „Va kantiebeurs '79". Pag. 4 Wim Mossel van ons Assurantiebe- drijf in Zwolle Europees kampioen karate. Pag. 7 Amroscoop is het m dl IIIU kq) oUUUU 1017 CE Amsterdam-C; vfDo*^/ telefoon 020-282423/ 283656/284282 Middelburg Een wel heel bijzondere bankuitbreiding vond enkele weken geleden plaats in ons kantoor aan de Markt in Middelburg. Gedwongen door ruimtegebrek kocht Amro onlangs een loods van acht bij vier meter aan, die tegen de achterzijde van het reeds bestaande kantoor zou worden aangebouwd. Het gevaarte werd met behulp van een hijskraan vanaf de Bruggang over de daken getild. De plaatsing van de loods betekende de eerste stap naar algehele modernisering van het bankinterieur, waarmee in de afgelopen maand is begonnen. Als alles naar wens verloopt zal de interne vernieuwing rond half april van dit jaar zijn voltooid. De nu geplaatste loods zal dan één geheel met de kantoorruimte vormen. Amsterdam Van 8 tot en met 11 januari werd in de Amsterdamse RAI de Horecava '79 gehouden. Op deze jaarlijkse terugkerende internationale vakbeurs voor horecabedrijven, instellingen, ziekenhuizen, enz. scharrelen gemiddeld zo'n 81.000 bezoekers rond. Bezoekers waarbij men in eerste instantie denkt aan mensen uit het vak. Maar wie schetste onze verbazing toen wij onder de oriënteerders en kopers drie Amro medewerkers ontdekten. Het waren Jan Niemeyer, Joop Piket en Wim Jansen..., alle drie van de afdeling Horeca en Recreatie van KZR aan het Rokin in Amsterdam. K.Z.R. is een afkorting die bij velen bekend is, maar voor een aantal nog altijd de vraag oproept: wat is dat? Kredieten Zakelijke Relaties, zoals de volledige benaming luidt, is ver antwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de hele haar toe gewezen kredietportefeuille. Op de RAI trof Amroscoop boven genoemd drietal, dat zich gespeciali seerd heeft in Horeca en Recreatie aangelegenheden. in gesprek met di recteur drs J. Vergouwen, van het Productiviteitscentrum voor het Ho recabedrijf (P.C.H.) Dit centrum verzorgt investerings- en exploitatie begrotingen. bedrijfdoorlich tingen. discussiegroepen en geeft krediet adviezen. KZR onderhoudt daar vooral in het kader van garantiekre dieten. goede contacten mee. Joop Piket (42), reeds geruime tijd ik dan dingen die. weliswaar in ge wijzigde en aangepaste vorm. ook bruikbaar zouden kunnen zijn voor anderen. Meestal zijn het simpele zaken die zo voor de hand liggen dat je er al snel overheen kijkt." Na afloop van de cheque-uitreiking werden Rutten en zijn echtgenote in de bloemetjes gezet. De bijeenkomst werd besloten met een gezellig sa menzijn. Ook in dit (nog) nieuwe jaar is Rut ten weer volop bezig met het beden ken en opsturen van nieuwe ideeën. Wij wensen hem daarmee in ieder geval veel succes. gespecialiseerd in de kredietverle ning in de horeca-sfeer: „Door het bezoek aan zo'n beurs krijgen we meer inzicht in al de randgebieden van het hele horeca- gebeuren. Een van de belangrijke zaken binnen een horecabedrijf is het toezicht. Toezicht op personeel en de in- en verkoop van eet- en drinkwaren. Het is niet eenvoudig voor een bedrijfsleider om dat alle maal goed in de gaten te houden. Nu zie je op zo'n beurs bij voorbeeld een automatische tapinstallatie, die door middel van een minicomputer wordt geprogrammeerd en alle handelin gen feilloos registreert. Wanneer je nu bij een kredietbespreking met re laties in contact komt, kun je gewel dig profijt hebben van de informatie die je bij zo'n stand gekregen hebt. Je weet iets van prijzen, mogelijkheden en vooral ook van onmogeüjkheden. AMSTERDAM - „Een praktijkman die positief kritisch is". Met deze woorden beschreef mr H. H. Foppe, directeur van de Regio Amsterdam. de heer R. G. Rutten, die op 11 ja nuari een extra premie in ontvangst mocht nemen voor het grote aantal ideeën waaraan in 1978 een premie werd toegekend. Rutten. medewerker van ons kantoor aan de Amstelveenseweg in Amster dam. had het afgelopen jaar 31 in ventieve gedachten aan de Ideeënbus toevertrouwd. In 1978 werden 26 daarvan beoordeeld. De overige ideeën komen dit jaar aan de beurt. Maar liefst acht ideeën werden ge honoreerd met een geldelijke waar dering of beloning. Met deze acht prijzen verdiende Rutten daarbij nog eens de jaarlijkse extra prijs van ƒ1.000,— voor het grootste aantal vergoedingen in één jaar. Aan Rutten de vraag of er zoveel za ken voor verbetering in aanmerking komen. Rutten: „Nee hoor. het gaat er echt niet altijd om dat er iets fout zit. Meestal betreft het een vereenvou diging van een bestaand proces. Veel van mijn ideeën ontstaan bij bezoe ken aan andere afdelingen. Vaak zie Meestal vragen wij ons documenta tiemateriaal toe te laten zenden. Dan krijg je veelal meer dan je op de beurs wordt aangeboden. Wij bewa ren alle documentatie zodat wij daar altijd op kunnen teruggrijpen." Al wandelend over de beurs ontdek ten we dat het bezoek van onze drie Mr H. H. Foppe schenkt de cheque aan de heer Rut ten (rechts), mevrouw Rut ten toe. In het midden kijkt

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1