„Belangen gemeente en Amro gaan in dezelfde richting" amrottn scoop Mr A. H. Talma Stheeman verlaat de bank PETER DEBETWETER Amro medewerker 21.000e inwoner Winschoten en verder. LID WERKGROEP HUISVESTINGSPLAN OP LANGE TERMIJN C.J.P. VAN WESTREENEN: Afscheidsreceptie mr Talma Stheeman Afscheidsreceptie prof. dr Karsten -7" januari '7?,. Parkeren in de binnenstad, hier bij ons hoofdkantoor aan 'l Rembrandtsplein, zal er de eerstkomende jaren niet eenvoudiger op worden. AMSTERDAM Het huisves tingsplan op lange termijn in de regio Amsterdam, zoals de bank zich dat voorstelt, roept hier en daar vraagtekens op. Amroscoop is daarom gaan praten met de heer C. J. P. van Westreenen van onze Raad van Bestuur, die deel uitmaakt van de Strategische Bouwcommissie Amsterdam. De indruk wordt gewekt dat het door de bank geschetste plan, een drie-ge bouwen-concentratie, het enige moge lijke zou zijn. Zijn er geen alternatie ven? Van Westreenen: ..Er zijn uiteraard vele alternatieven op tafel geweest, maar het plan waarvoor wij uit eindelijk hebben gekozen was verre weg het gunstigst. Je kunt het zo stellen dat als het Drie Punten Plan niet haalbaar mocht blijken, wij alle mogelijkheden opnieuw onder ogen moeten zien. dus ook die van verdere decentralisatie. Zó fundamenteel is dit plan! Maar zover zal het waar schijnlijk niet hoeven te komen, om dat naar mijn overtuiging de belan gen van de gemeente Amsterdam en KofRSLUsr OVÉRDAt. 'S NACHTS -18° die van onze bank in dezelfde rich ting gaan. Overeenstemming lijkt zeer wel mogelijk, al realiseer ik me terdege dat er met betrekking tot de infra-structuur rond de gebouwen nog heel wat te bespreken valt. Ik heb echter het volste vertrouwen dat de gemeente met ons zal meedenken. Ik kom nog even op die decentrali satie terug. In het verleden zijn al diverse activiteiten van de hoofd- bank naar elders in het land overge heveld. zoals het Assurantiebedrijf naar Zwolle en delen van het Effec tenbedrijf naar Breda en Tilburg. En ik denk in dit verband ook even aan ons Administratiecentrum in Em- meloord. Ons huidige Drie Punten Plan gaat echter uit van vertrouwen in de toekomstkansen van de blij vende situering in Amsterdam." Is het juist dat de bereikbaarheid pet- auto c.q. de mogelijkheid tot parkeren de doorslaggevende factor is geweest bij de keuze van de vestigingsplaatsen? Van Westreenen: ..Kern van de op zet van het plan is het scheppen van optimale voorwaarden om de ar beidsmarkt in de hoofdstad te berei ken. waarbij wij ons op hetzelfde ogenblik realiseren dat die arbeids markt zich uitstrekt tot ver buiten de stad Amsterdam. Deze arbeidsmarkt nu kan zeer goed worden bereikt lees verder op pagina 5 Op 1 maart a.s. gaat de heer mr A. H. Talma Stheeman de bank verlaten. Hij was iets minder dan 24 jaar bij het concern werkzaam. Gezien zo'n lan ge diensttijd stellen wij er prijs op ook al komt het vertrek eerder dan verwacht aandacht te geven aan wat hij voor onze instelling heeft ge daan. Het was niet toevallig dat de pas af gestudeerde meester in de rechten in 1955 bij de Amsterdamsche Bank solliciteerde. Vóórdien, zij het in een wat verder verleden, waren er over wegingen van persoonlijke aard die hem de voorkeur deden geven zich te verbinden juist aan deze bank. Na een korte stageperiode in Am sterdam volgde een leertijd bij di verse buitenlandse banken. Spoedig daarna werd hij secretaris van de di rectie, in die tijd, toen de hoofdban- ken-staven nog beperkt waren, een functie van waaruit vele speciale op drachten moesten worden vervuld. In 1962 volgde de benoeming tot di recteur van de Bijbank in Rotter dam. Na de fusie keerde hij terug naar Amsterdam, waar hij onder meer achtereenvolgens de functies van directeur Mahuko en hoofd Commer ciële Ontwikkeling vervulde. In die laatste functie werd hij reeds vroeg betrokken bij allerlei nieuwe ont wikkelingen, zoals de totstandko ming van de Bankgirocentrale en voorts van de gegarandeerde cheque. Ook na zijn benoeming tot lid van de Raad van Bestuur op 15 maart 1972 hadden deze onderwerpen zijn spe ciale aandacht aangezien Rekenin gen, Betalingsverkeer en Sparen bij de werkverdeling van de Raad van Bestuur aan hem werd toegewezen. De laatste jaren droeg hij binnen de Raad van Bestuur de eerste verant woordelijkheid voor de kredietverle ning. Daarbij kreeg aanvankelijk de herstructurering van het Kredietbe- drijf zijn bijzondere aandacht, maar ook was hij rechtstreeks betrokken bij de daadwerkelijke kredietverle ning in binnen- en buitenland. Vanaf de oprichting van de Onder nemingsraad Hoofdbanken was hij daarvan voorzitter. Op alle gebieden was zijn inbreng, steunend op een grote ervaring, van grote betekenis voor de bank. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk. Raad van Bestuur Per ultimo deze maand zal de heer mr A. H. Talma Stheeman aftreden als lid van de Raad van Bestuur. Op woensdag 28 februari a.s. stelt de Raad van Bestuur hen, die in de af gelopen jaren contact met de heer Stheeman onderhielden, gaarne in de gelegenheid afscheid te nemen tijdens een receptie van 16.00 - 17.30 uur, in ons kantoor Herengracht 595, le verdieping, zaal I en II. Op 21 maart 1979 zal prof. dr C. F. Karsten, voorzitter van de Raad van Bestuur van onze instelling, zijn functie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neer leggen. Op donderdag 22 maart a.s. stelt de Raad van Bestuur hen, die de afge lopen jaren contact met de heer Karsten onderhielden, gaarne in de gelegenheid afscheid te nemen tij dens een receptie van 16.00 - 17.30 uur in ons kantoor Herengracht 595, le verdieping, zaal I en II. Winschoten Op 21 december liet Amro medewerker J. Meines zich, sa men met zijn vrouw en dochter, in schrijven in de gemeente Winscho ten. beurtenis, omdat dagelijks vele ge zinnen van stad tot stad trekken. In dit geval echter kreeg deze verhuis muis nog een ander staartje. Enige dagen na inschrijving in het bevol kingsregister ontving de heer Meines het bericht dat hij de 21.000 inwoner Op zich zelf niet zo'n bijzondere ge De familie Meines wordt binnengehaald door de eerste burger van Winschoten. van deze snel groeiende gemeente was gewo'rden. Voor het gemeentebestuur een gele genheid deze mijlpaal met een ont vangst op het stadhuis een feestelijk tintje te geven. „Het is een wat willekeurige grens, die 21.000," zei burgemeester mr G. J. te Loo. „Toch zien we het als een mijlpaal. Het functioneren van een gemeente wordt vaak afgemeten naar het aantal inwoners en zodoen de is iedere groei belangrijk." Aan de familie Meines werden daarna diverse cadeaus overhandigd. Burgemeester Te Loo schonk een speculaasplank met het wapen van Winschoten en enkele boeken. Dochter Marijke kreeg een lepel met inscriptie. Door de middenstand werd een geldbedrag geschonken. Onze medewerker, die via Assen en Roden, nu in Winschoten is beland, heeft zich in ieder geval geen betere ontvangst kunnen voorstellen. Redactie: Johan B. de Lange, Maike Versteeg en Tonnie Marrée. Eindredactie: Robert A. van Dijk. Adreswijziging opgeven via uw D.P.F. Gepensioneerden aan afd. Pensioenen, Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam-C. Overname van artikelen is na toestemming van de redactie altijd mogelijk. Ondernemingsraad Hoofdbanken geeft positief advies inzake het project Valu ta Arbitrage. Pag. 3 W. van der Velden uit Leiden één van onze laatste gouden jubilarissen. Pag. 4 Volleybalsters KC Bergen op Zoom winnen landelijk toernooi Harderwijk. Pag. 6 Bankieren is een vak. Een verkenning in de keuken van ons opleidingssysteem voor het kantorennet. Pag. 7 Amroscoop is het personeelblad van e amro ©scoop 1017 CE Amsterdam-C; *Ofuv telefoon 020-282423/ m f 283656/284282

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1