Amro gaat over op kringlooppapier Concentratie in Sloterdiik, binnenstad en Bijlmermeer Amro vestiging in Moskou PETER DEBETWETER en verder Benoeming mr H. H. Foppe Personeelkorting Amro Reizen 10% wam msmsm ®gmsKi NAUWELIJKS GOEDKOPER, WEL MILIEU-VRIENDELIJKER HUISVESTINGSPLAN OP LANGE TERMIJN HOOFDBANK AMSTERDAM Amroscoop is het personeelblad van de Amro Bank en verschijnt iedere 14 dagen Oplage: 25.000 ex. Adres redactie: Bureau voor Public Relations Herengracht 597, Amsterdam-C; telefoon 020-282423/ 283656/284282 amro scoop Op deze plaats aan de Foppingadreef in de Bijlmermeer komt mogelijk een nieuw pand van onze bank. AMSTERDAM Mits overeenstemming wordt bereikt met de ge meente, bestaat er goede kans dat de thans over een tiental gebouwen verspreide hoofdbank Amsterdam in de toekomst zal worden gecon centreerd op drie punten in de regio Amsterdam: in de binnenstad (Brouwerswapen/Herengracht), in Sloterdijk en in de Bijlmermeer, tiet huisvestingsplan op lange termijn, zoals dat één dezer dagen aan de ondernemingsraad en aan de staf is voorgelegd, voorziet in de huisves tingsbehoeften van alle hoofdbankonderdelen in de Amstelstad. Om en nabij de 4000 medewerkers zullen er direct bij betrokken zijn. Het huisvestingsplan, het zoge naamde Drie Punten Plan, is van een grote draagwijdte. Niet alleen wat de omvang en de kosten (drie nieuwe gebouwen) aangaat, maar zeker ook wat betreft het toekomstig functio neren van onze bank. Een drietal kenmerken van het plan, vergeleken met de huidige situatie, springt direct in het oog: geen verdere omvangrijke overplaatsingen naar buiten Am sterdam. de gunstige ligging van de drie gebouwen ten opzichte van het Heslenfeld AMSTERDAM/MOSKOU - De Raad van Bestuur heeft besloten een Amro vertegenwoordiging in Moskou te vestigen. De vergunning daartoe is een dezer dagen door de Sovjet-auto riteiten verleend. Ikmfschriften per TV De vertegenwoordiging zal, naar ge hoopt wordt, dit jaar operationeel worden. Het tijdstip hangt af van de toewijzing van kantoorruimte door de bevoegde instanties. Doel van de vertegenwoordiging is om (potentiele) cliënten een optima le begeleiding te geven bij hun transacties met de USSR en andere Comecon landen, alsmede om de goede contacten die onze bank met overheidsinstanties heeft te intensi- De huidige area-manager voor de Comecon landen, de heer E.H.R.M. Heslenfeld, die Russisch spreekt, zal als onze vertegenwoordiger in Moskou optreden. openbaar vervoer, en in z'n alge meenheid meer parkeergelegenheid. Met name het laatste punt. de mo gelijkheid tot parkeren is van belang, omdat duidelijk gebleken is dat een groot deel van de Amsterdamse me dewerkers voor het woon-werk- verkeer gebruik maakt van de eigen auto. Afhankelijk van allerlei factoren wordt voor de realisering van het huisvestingsplan gemikt op een pe- lees verder op pagina 7 AMSTERDAM Amro is on langs, als eerste bank in ons land, overgegaan op het gebruik van kringlooppapier. Eind december vorig jaar kwamen de eerste rol len bij de Reproduktie in gebouw West aan. De afdeling van de heer G. van den Heuvel is er begin deze maand voor interne publikaties mee aan de slag gegaan. Kringlooppapier. Een woord dat we steeds vaker tegenkomen: in artike len, op briefpapier, in boeken. Kringlooppapier (KP) wordt ge maakt van 70 tot 100 oud papier. Het is milieuvriendelijk en voor vele doeleinden geschikt. De Vereniging Millieudefensie voerde vorig jaar een actie om zoveel mogelijk mensen en bedrijven te informeren over kringlooppapier en tevens een zuini ger gebruik van alle papier te be werkstelligen. Kringlooppapier wordt gemaakt van licht bedrukt oud papier. Dat papier is grotendeels afkomstig van druk kerijen (afsnijsels), uitgeverijen en grote kantoren (ponskaarten en computerpapier). In Nederland wordt ongeveer 10% van al het pa pier weer gebruikt, hoofdzakelijk voor kartonfabricage. KP is crème of grijs van kleur. Gewoon papier wordt gemaakt van hout. Via chemische, halfchemische of mechanische weg bereidt men uit hout celstof waaruit dan weer papier wordt vervaardigd. Zo wordt bij voorbeeld in Scandinavië hout ge kapt, waarvan in West-Duitsland (langs de Rijn) pulp wordt gemaakt en in Nederland papier wordt ge produceerd. Het op deze wijze ge- lees verder op pagina 4 PP Mr H. H. Foppe AMSTERDAM Door de Raad van Bestuur is bekend gemaakt, dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft de heer mr H. H. Foppe te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 1 maart 1979. De heer Foppe is 45 jaar en is 20 jaar in dienst van onze bank, in welke tijd hij een veelzijdige bankkennis heeft opgebouwd. Na verschillende functies in het kanto rennet, waar hij onder meer direc teur is geweest van de kantoren te Temeuzen, Hulst en Maastricht, is hij betrokken geweest bij de oprich ting van de marketingorganisatie van het Binnenlands Bedrijf. Daarna is hij districtsdirecteur (oude stijl) geweest van het district 's- Gravenhage en Haarlem en direc teur van de Regio West. Thans is de heer Foppe directeur van de Regio Amsterdam. Afscheid van de Tielsa en schipper Wiebe in de Portugese haven Porto..., het is voorbij! Hoewel het einddoel, Agadir in Marokko, niet gehaald werd, hebben onze zeilende collega's de zeereis toch een geweldige belevenis gevonden. Hun avonturen, die werden beheerst door wind en golven, vindt u op pagina 6. AMSTERDAM Na overleg met de Centrale Ondernemingsraad is besloten de personeelkorting op va kantiereizen (inclusief de Amro Fa cet-reizen) die na 1 april dit jaar ver trekken, te verhogen van llh tot 10 procent. Bij deze korting zal geen maximum aantal reizen per jaar worden gehanteerd, maar wel voor iedere reis een maximum kortingbe drag van 250 gulden per persoon. ammfbonnnn Adreswijziging opgeven via uw D.P F. dl 1IIU roj OLUUL) Gepensioneerden aan afd Pensioenen, Herengracht 595, Redactie: Johan B de Lange. Amsterdam-C. Maike Versteeg en Tonnie Marree Overname van artikelen is na Eindredactie: Robert A. van Dijk toestemming van de redactie altijd mogelijk Ondernemingsraad Hoofdbanken maakt begin met discussie over „Auto matisering en de gevolgen bij Amro". Pag. 3 In Amsterdam behaalden 18 serveer sters het diploma „gastenverzorging". Pag. 5 „Ik heb eindelijk m 'n draai gevonden bekende Lucien Prade in Sonja Ba- rends Goed Nieuws Show". Pag. 7 Wie de creatieve koks achter Amro's culinaire beeldhouwwerken zijn leert u oppag. 11

Personeelsbladen ABN AMRO Art & Heritage

Amro Bank - Amroscoop | 1979 | | pagina 1